Słowo dnia

Statut

Młodzieżowej Wspólnoty

Ichtis

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1)    Nazwa, siedziba, teren działania.

Wspólnota Młodzieżowa Ichtis jest kościelną jednostką organizacyjną w parafii Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowej (przy ul. Pegaza 15), podległą w prostej linii księdzu Proboszczowi.

2)    Opiekun.

Z nominacji Księdza Proboszcza, ksiądz opiekun (ksiądz wikary) stoi na czele wspólnoty. Ksiądz opiekun odpowiedzialny jest za stronę duchową, koordynuje pracę grupy i nad nią czuwa.

3)    Data powstania.

Wspólnota Ichtis została założona we wrześniu 2010 r.

§ 2. Cele i sposoby ich realizacji

1)    Grupa Ichtis zajmuje się rozwijaniem wiary i ducha chrześcijańskiego w członkach stowarzyszenia oraz świadectwem i szerzeniem wiary w świecie (z nastawieniem na środowisko parafialne).

2)    Działania:

 1. I.wewnątrz wspólnoty:
 • rozważania nad Pismem Świętym,
 • wspólne spotkania modlitewne (adoracje, Msze Św., nabożeństwa okolicznościowe),
 • wspólne wyjazdy integracyjne,
 • wspólne „wieczory filmowe”,
 • debaty na temat wartościowych filmów, artykułów, książek i audycji,
 • wzajemne wsparcie.
 1. II. na zewnątrz wspólnoty:
 • przygotowywanie i prowadzeni spotkań modlitewnych dla parafian (w szczególności dla młodzieży),
 • działalność charytatywna(np. zbiórki pieniężne, wyjazdy do domów dziecka),
 • aktywne włączanie w życie parafii.

§ 3. Informacje dotyczące członków stowarzyszenia

1)Członkiem stowarzyszenia może zostać osoba, która rozpoczęła przygotowania do bierzmowania, natomiast górna granica wieku członków nie jest ustalona.

2)Prawnym członkiem wspólnoty staje się osoba, która wyraża chęć przystąpienia do wspólnoty, a swoją deklarację potwierdza przez przyjęcie zasad podanych w statucie a także przez aktywne zaangażowanie w życie wspólnoty.

§ 4. Informacje dotyczące władzach stowarzyszenia.

1)    W skład zarządu wchodzą:

 • prezes,
 • z-ca prezesa,
 • sekretarz (skarbnik).

2)    Prawa i obowiązki zarządu

A)   Prezes:

 • Ma wgląd we wszystkie działania innych członków zarządu,
 • Koordynuje (wraz z opiekunem) projekty, pomysły, działania grupy,
 • Kontroluje harmonogram głównych spotkań (ewentualne zmiany harmonogramu są możliwe)
 • Pomaga w rozwiązywaniu problemów w grupie (wraz z opiekunem i innymi członkami zarządu),
 • Pełni funkcje reprezentatywną,
 • Koordynuje prace pozostałych członków zarządu.

B)    Z-ca prezesa:

 • współpracuje z prezesem,
 • pomaga przy rozwiązywaniu problemów w grupie (wraz z opiekunem i innymi członkami zarządu),
 • zastępuje prezesa (w razie jego absencji),
 • koordynuje przebieg spotkań wyjazdowych i zbiórek,
 • ma prawo do koordynowania działań członków wspólnoty (przy ścisłej współpracy z prezesem).

C)    Sekretarz:

 • prowadzi kronikę,
 • zarządza majątkiem wspólnoty,
 • odpowiada za składki wewnątrzwspólnotowe, jak i dobroczynne.

3)     Kadencja zarządu trwa 1 rok. Wybierani są poprzez tajne demokratyczne głosowanie, przy obecności 2/3 członków grupy.

4)     Inne funkcje członków grupy:

A)   Administrator strony internetowej.

§ 5. Zmiany w statucie

Zmiany w statucie są dokonywane po głosowaniu przy obecności ¾ członków grupy.

§ 6. Zmiany końcowe

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem 12. 11. 2011 r., zatwierdzony przez Księdza Proboszcza.

 
©ICHTIS Created by banny108@gmail.com